กรมที่ดิน”ประกาศลดค่าโอน-จำนองเริ่ม29ต.ค.นี้-บังคับใช้6เดือน


 


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมที่ดิน ได้เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับมาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ กรณี การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์ โดยระบุว่า


 


"คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ และเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 ฉบับ เพื่อลดค่าธรรมเนียมสำหรับสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
บัดนี้ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวแล้ว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559 เป็นระยะเวลาหกเดือน โดยมีหลักเกณฑ์ตามมาตรการดังนี้


 


หลักเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียมโอนและจำนอง


 


1.ค่าธรรมเนียมการโอน (ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์) ค่าธรรมเนียมปกติคิด 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ขณะที่ค่าธรรมเนียมตามมาตรการ ลดเหลือ 0.01% ของราคาประเมินทุนทรัพย์


 


2.ค่าธรรมเนียมการจำนอง (อันเนื่องจากการซื้อขายตามมาตรการเท่านั้น) ค่าธรรมเนียมปกติคิด 1% ของราคาจำนอง ขณะที่ค่าธรรมเนียมตามมาตรการ ลดเหลือ 0.01% ของราคาจำนอง (เฉพาะค่าธรรมเนียมจำนองตามประมวลกฎหมายที่ดิน เรียกเก็บอย่างสูงไม่เกิน 200,000 บาท)


 


3. อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์ตามมาตรการ
-อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จัดสรร ได้แก่ 1.อาคาร 2.ที่ดินพร้อมอาคาร (ที่ดินเปล่าไม่ได้ลด)
-อสังหาริมทรัพย์ที่จัดสรร ได้แก่ 1.ที่ดินพร้อมอาคาร 2.ที่ดินเปล่า
-ห้องชุด ได้แก่ 1.ห้องชุดทั้งอาคารชุด 2. ห้องชุดรายห้อง


 


4.ประเภทอาคารที่ได้สิทธิลดค่าธรรมเนียม(ทั้งกรณีจัดสรรและไม่ได้จัดสรร)
1. บ้านเดี่ยว 2. บ้านแฝด 3. บ้านแถว 4.อาคารพาณิชย์


 


5.กรณีอาคารใหม่หรืออาคารเก่า หรือห้องชุดใหม่หรือห้องชุดเก่า ก็ได้รับลดค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกัน


 


6. ผู้โอนและผู้รับโอน ผู้จำนองและผู้รับจำนอง เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้


 


7.การเรียกเก็บภาษีอากร การโอนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการนี้ เรียกเก็บภาษีอากรตามปกติ


 


 


 


ที่มา : sanook.com

Whoops, looks like something went wrong.